Advokátska kancelária – JUDr. Zuzana Miadoková

O kancelárii

Advokátska kancelária poskytuje právne služby od roku 2008. Skúsenosti kancelárie sa formovali niekoľko rokov činnosťou v iných advokátskych kanceláriách či spoločnostiach. Právne poradenstvo je poskytované vo všetkých oblastiach právneho poriadku Slovenskej republiky so zameraním na obchodné a občianske právo, trestné právo, správne a pracovné právo, zastupovanie a obhajovanie klientov na súdoch a pred orgánmi verejnej správy ako aj mimosúdne riešenia sporov. Právne služby sú poskytované samostatne alebo prostredníctvom siete asociovaných advokátskych kancelárií, daňových poradcov a účtovníkov, tak aby boli v čo najširšej miere chránené práva a právom chránené záujmy klienta v slovenskom, anglickom alebo maďarskom jazyku..

Personálny profil

Absolventka Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Štúdium ukončila v roku 2004. Počas štúdia pracovala v komerčno právnej kancelárií Kodaym a po jeho ukončení ako právnik v spoločnosti  Credit Clearing Center a.s., v Bratislave. Následne od roku 2004 ako advokátsky  koncipient  v advokátskej kancelárii JUDr. Ondrej Zachar, advokát v Banskej Bystrici.  V roku 2005 úspešne vykonala rigoróznu skúšku v študijnom  odbore občianske právo a získala titul doktor práv.   V apríli roku 2008  úspešne zložila advokátske skúšky a bola  zapísaná do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory.

Právne služby

Advokátska kancelária disponuje rozsiahlymi možnosťami zabezpečenia  komplexného rozsahu právnych služieb pre svojich klientov a to najmä v nasledovných oblastiach:

– riešenie sporov, zastupovanie a obhajovanie klienta,
– správne právo,
– trestné právo,
– súdne a mimo súdne vymáhanie pohľadávok,
– konkurz a oddlženie fyzických osôb,
– konkurz právnických osôb,
– zmluvné právo
– akvizície nehnuteľností,
– civilné právo
– rodinné právo
– obchodné právo,
– pracovné právo,
– právo obchodných spoločností

Zverejnené v súlade s ust. § 3 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov : JUDr.Zuzana Miadoková, advokát so sídlom AK Kalinčiakova 2, 974 01  Banská Bystrica, IČO: 37 327 143

Advokátska kancelária v Banskej Bystrici |  JUDr. Zuzana Miadoková © 2008  |  advokat@miadokova.sk

JUDr. Zuzana Miadoková, advokát
AK Kalinčiakova
974 05 Banská Bystrica

Email: advokat@miadokova.sk
Fax: 0484153735
Mobil: 0905 838 426